Mestna občina Maribor je izbrala naslednike projekta EPK 2012

Mariborski mestni svetniki so se na izredni seji dne 20. 06. 2013 seznanili z »Informacijo o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta EPK 2012« ter potrdili predlagane usmeritve in ukrepe župana in Mestne uprave Mestne občine Maribor. S potrditvijo dokumenta, ki ga je pripravil in predstavil gospod Daniel Sajko kot pooblaščeni vodja občinskega Urada za kulturo in mladino, je Mestni svet uradno izbral organizacije, ki bodo v prihodnje skrbele za vsebinsko in materialno dediščino projekta EPK 2012.

Protokolarne in administrativne povezave prevzema Mestna občina Maribor

Del nalog, povezanih z nasledstvom EPK 2012, bo neposredno prevzela Mestna občina Maribor. Kot nosilka nominacije EPK 2012, se bo prek Mestne uprave in kabineta župana na protokolarni in administrativni ravni vključevala v mednarodne povezave med evropskimi mesti in njihovimi organizacijami, ki so bili ali so nosilci te nominacije oziroma se zanjo potegujejo.

Narodni dom Maribor kot vsebinski naslednik EPK 2012

V vsebinskih in programskih vprašanjih, ki se odpirajo v kontekstu sodelovanja z bivšimi, aktualnimi in bodočimi evropskimi prestolnicami kulture, bo Mestno občino Maribor zastopal zavod Narodni dom Maribor. Ob tem je Narodnemu domu Maribor zaupana tudi vloga skrbnika trajnostnih programov EPK 2012. Kot skrbnik vsebinske dediščine EPK 2012 Narodni dom Maribor v svojo javno službo prevzema del obveznosti za izvajanje trajnostnih programov EPK 2012. V ta namen mu bo Mestna občina Maribor zagotovila dodatna proračunska sredstva ter potrebno kulturno infrastrukturo. Celoten objekt Vetrinjski dvor, v katerem je v času projekta EPK 2012 deloval zavod Maribor 2012, bo po prenosu v upravljanje Narodnega doma Maribor namenjen zlasti razvoju in ohranjanju programskih vsebin, prepoznanih kot dediščina EPK 2012.

Skrbništvo nad blagovno znamko EPK 2012 dodeljeno Zavodu za turizem
Maribor – Pohorje

Po letu prestolovanja se največji potencial blagovne znamke EPK 2012 kaže zlasti v kontekstu promocije Maribora in partnerskih mest kot bogate in povezane kulturno-turistične destinacije. Pri upravljanju z blagovno znamko »evropska prestolnica kulture« evropska pravila nosilcem tega naziva izrecno prepovedujejo samovoljno drobljenje oziroma apliciranje tega naziva na sodelujoča mesta, sosednje regije in druge povezane entitete. Za učinkovito in pravilno upravljanje z blagovno znamko EPK 2012 bo v bodoče skrbel Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Strateška vprašanja razvoja in upravljanja blagovne znamke EPK 2012 bo njen novi skrbnik usklajeval z Mestno občino Maribor ter partnerskimi mesti.

Gradiva EPK 2012 bo hranil Pokrajinski arhiv Maribor

Še pred obravnavo vprašanj nasledstva na Mestnem svetu Mestne občine Maribor je bilo Pokrajinskemu arhivu Maribor dodeljeno skrbništvo nad digitalnim in dokumentarnim arhivom projekta EPK 2012. Pokrajinski arhiv Maribor 2012 bo ekskluzivno opravljal strokovne naloge, povezane s hrambo, varovanjem, evidentiranjem in izdajanjem arhivskega gradiva EPK 2012. Po smernicah Urada za kulturo in mladino bo Pokrajinski arhiv Maribor uporabnikom zagotovil odprt internetni dostop do večine digitalnih vsebin projekta EPK 2012.

Partnerska mesta sama izbirajo naslednike lokalnih vsebin EPK 2012

Partnerske občine bodo avtonomno izbirale druge organizacije, ki bodo skrbele za trajni razvoj in ohranjanje vsebin EPK 2012 v partnerskih mestih. Razvojni in vsebinski izzivi, ki izhajajo iz projekta EPK 2012 in presegajo lokalni pomen ter se nanašajo na širšo regijo, pa se bodo tudi v prihodnje reševali s sodelovanjem med župani vseh vključenih mest.