Prenehanje zavoda Maribor 2012

Ob izboru naslednikov projekta EPK 2012 je mariborski Mestni svet na izredni seji dne 20. 06. 2013 sprejel tudi sklep o začetku postopka za prenehanje zavoda Maribor 2012. Do zaključka t. i. likvidacijskega postopka je zavod Maribor 2012 kot organizacija še vedno deloval in sodeloval pri prenosu vsebinske in materialne dediščine na naslednike projekta EPK 2012.

Postopek prostovoljnega prenehanja oziroma redne likvidacije se je začel dne 02. 07. 2013, to je dan po objavi sklepa Mestnega sveta v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV, št. 12/2013). Za likvidacijskega upravitelja je bilo izbrano podjetje TERANEP, svetovanje in upravljanje, d. o. o., ki ga zastopa direktor Sašo Drobnak. Vpis likvidacijskega postopka in upravitelja v sodni register je bil opravljen dne 31. 07. 2013.

Redna likvidacija je običajen način za prenehanje pravne osebe, ki ga prostovoljno uvede skupščina njenih lastnikov, v primeru zavoda Maribor 2012 pa Mestni svet ustanovitelja. Končni cilj postopka je bil izbris zavoda iz sodnega registra, pred tem pa je bilo potrebno končati še odprte posle in projekte, zaščititi in poplačati vse upnike, izterjati terjatve ter unovčiti morebitno premoženje zavoda. Zaradi velikega pomena projekta EPK 2012 za trajnostni razvoj kulturnih ter z njimi povezanih dejavnosti v Mariboru in partnerskih mestih, je likvidacijski upravitelj namenil posebno skrb in pozornost vprašanjem prenosa materialne in vsebinske zapuščine projekta EPK 2012 na izbrane naslednike.

Kontakt:

Maribor 2012 – v likvidaciji
Vetrinjska ulica 30
2000 Maribor

Likvidacijski upravitelj:

TERANEP d. o. o.
Sašo Drobnak, direktor
T: 02 228 12 50
F: 02 228 12 40
E: saso.drobnak@maribor2012.eu
www.maribor2012.info